• Home >
  • Algemene voorwaarden ONK Poker

Algemene voorwaarden ONK Poker

Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen jou en Open Nederlands Kampioenschap Poker B.V. (in deze Voorwaarden aangeduid als wij/we/onze). In de Voorwaarden wordt uiteengezet hoe je gebruik mag maken van de website www.onkpoker.nl ("Website"), andere speciale websites, onze apps of games, producten, forums en diensten die we aanbieden via onze apps of anderszins op enig platform (in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als onze "Diensten"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2023

A. Algemene voorwaarden van Open Nederlands Kampioenschap Poker

1. Wie is Open Nederlands Kampioenschap Poker?

Open Nederlands Kampioenschap Poker B.V. is een in Nederland geregistreerd bedrijf met KvK-nummer 90704509. Onze contactgegevens staan vermeld bij "Hoe kan ik contact met u opnemen?" hieronder.

2. Waarom moet u deze Voorwaarden lezen?

Je moet deze Voorwaarden lezen omdat ze onze wettelijke verplichtingen jegens jou bevatten en een aantal DO's en DON'Ts waarvan je op de hoogte moet zijn wanneer je onze Services gebruikt. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je ze begrijpt. Door onze Services te gebruiken, ga je ermee akkoord deze Voorwaarden te accepteren en er wettelijk aan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, moet u onze Services niet openen of gebruiken.

Lees ook ons Privacybeleid dat beschikbaar is via deze link. In het Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

3. Kan Open Nederlands Kampioenschap Poker deze Voorwaarden wijzigen?

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen en de meest recente versie van deze Voorwaarden zal op de Website en relevante app worden geplaatst en u kunt worden uitgenodigd om de herziene Voorwaarden te bekijken en te accepteren om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten. U kunt een kopie van deze Voorwaarden afdrukken en opslaan voor toekomstig gebruik.

4. Wat moet ik doen met mijn inloggegevens?

Als je speciale inloggegevens hebt (d.w.z. je registreert je voor onze Diensten en logt niet in via een dienst van een derde partij zoals Facebook), moet je deze veilig bewaren! U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens, inclusief gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, en u bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd. We raden je ook aan om je wachtwoord regelmatig te veranderen en niet dezelfde e-mail en wachtwoord combinatie te gebruiken voor een andere online dienst.

Eerlijk spel is belangrijk voor Open Nederlands Kampioenschap Poker. Je stemt er daarom mee in om je gebruikersnaam en wachtwoord niet te delen met andere gebruikers of derde partijen, of om bewust activiteiten te ondernemen waardoor een derde partij toegang kan krijgen tot of gebruik kan maken van je account. Als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat uw account door meer dan één persoon wordt gebruikt, behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten, te beëindigen of niet langer te ondersteunen zonder aansprakelijkheid.

We kunnen de identiteit van mensen die onze Services gebruiken niet controleren en zijn niet aansprakelijk als uw inloggegevens door iemand anders worden gebruikt. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens, moet u ons hier onmiddellijk van op de hoogte stellen, maar houd er rekening mee dat we mogelijk uw identiteit moeten verifiëren en het eigendom van de account moeten valideren.

5. Hoe sluit ik mijn account?

Als u uw account(s) bij een van onze Services wilt sluiten, neem dan hier contact met ons op.

6. Wat mag ik niet doen als ik de Services gebruik?

Je stemt ermee in de volgende regels ("de Regels") na te leven:

Je stemt ermee in dat je geen gebruik zult maken van onze API's of anderszins gegevens van onze Website zult scrapen, verzamelen of gebruiken voor welke reden dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; en

U stemt ermee in dat u geen gegevens, tekst, berichten, grafische afbeeldingen of computerbestanden zult plaatsen, distribueren of anderszins beschikbaar zult maken of verzenden die naar onze mening:

een persoonlijke aanval is op andere personen;

asociaal, verstorend of destructief gedrag vertoont, waaronder "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" en "griefing";

andere gebruikers van onze Services intimideert, stalkt of op andere wijze lastigvalt; persoonlijke gegevens bevat, vulgair, obsceen, vernederend is, mensen objectiveert, seksuele handelingen aanmoedigt of promoot in ruil voor compensatie, of seksueel expliciet is (taal of afbeeldingen);

beledigend, seksistisch, racistisch, haatdragend is, aanzet tot haat tegen individuen of groepen op basis van bepaalde kenmerken zoals leeftijd, handicap, nationaliteit, etnische afkomst, genderidentiteit of seksuele geaardheid, of op enigerlei wijze discriminerend is (taal of afbeeldingen) zinloos geweld of gevaarlijke activiteiten uitbeeldt of vergemakkelijkt, inclusief gewelddadige bedreigingen van een persoon of dier, of zelfbeschadiging of gedrag dat letsel of de dood kan veroorzaken, aanmoedigt of bevordert;

verband houdt met terrorisme of terroristische organisaties of terrorisme promoot, met inbegrip van de viering van terroristische aanslagen of geweld verband houdt met of bewegingen of organisaties toestaat die geweld tegen burgers plegen, dit voorbereiden of hiervoor de verantwoordelijkheid opeisen;

munt slaat uit of ongevoelig is voor gevoelige gebeurtenissen, zoals gebeurtenissen met een belangrijke sociale, culturele of politieke impact, of een natuurramp, volksgezondheid of civiele noodsituatie; 

de verkoop van vuurwapens, explosieven of munitie vergemakkelijkt;

de verkoop faciliteert van marihuana en aanverwante producten zoals producten die THC- of CBD-olie bevatten;

de verkoop van tabak in welke vorm dan ook faciliteert;

het illegale, ongepaste of onverantwoorde gebruik van alcohol aanmoedigt;

een vorm van valsspelen is, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van of deelname (direct of indirect) aan het gebruik van cheats, exploits, bots, hacks, mods of enige niet-geautoriseerde software van derden die is ontworpen om de Services te wijzigen;

illegale activiteiten of de bespreking van illegale activiteiten met de intentie om deze te plegen aanmoedigt, bepleit of faciliteert;

inbreuk maakt op en/of inbreuk pleegt op enig recht van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten; (b) het recht op privacy (in het bijzonder mag u geen persoonlijke informatie van een ander verspreiden zonder zijn uitdrukkelijke toestemming) of publiciteit; (c) een geheimhoudingsplicht;

een virus of andere schadelijke component bevat, of op een andere manier onze Services verstoort, belemmert of beschadigt, of op een andere manier het gebruik of plezier van de Services door een persoon of entiteit belemmert;

promoot en/of geld genereert voor jezelf en/of een zakelijke activiteit van een derde partij;

zich voordoet als een persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling geeft van uw identiteit of banden met een persoon of entiteit;

juridische vermeldingen, disclaimers of eigendomsvermeldingen zoals auteursrecht of handelsmerken verwijdert, of logo's wijzigt waarvan u niet de eigenaar bent of waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming hebt om ze te wijzigen; 

of niet algemeen betrekking heeft op het aangewezen onderwerp of thema van de Services.

We staan het uiten van bedreigingen of het gebruik van beledigende, vulgaire, godslasterlijke of haatdragende taal tegen Open Nederlands Kampioenschap Poker' medewerkers ten strengste niet toe. Wanneer we van mening zijn dat je deze voorwaarden hebt geschonden, kunnen we, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die we hebben, je ticket(s) beëindigen of je verbannen.. In sommige ernstige gevallen zullen we, indien van toepassing, dergelijke communicatie ook doorsturen naar de relevante wetshandhavingsinstanties. Bovendien, als we een mogelijke frauduleuze of criminele activiteit op uw account of in verband met uw account detecteren, zullen we dergelijke activiteiten onderzoeken en kunnen we uw account opschorten of permanent uitschakelen. Waar nodig kunnen we ook de relevante onderzoeks- en handhavingsinstanties op de hoogte stellen.

Je kunt worden gewaarschuwd, tijdelijk verbannen of permanent verbannen als wij van mening zijn dat je de regels niet hebt nageleefd of als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat je je ongepast hebt gedragen tijdens het gebruik van onze diensten. Indien van toepassing, heeft Open Nederlands Kampioenschap Poker in dergelijke omstandigheden het recht om Virtuele items (zoals gedefinieerd in Sectie B hieronder) van uw account te verwijderen. U hebt geen recht op enige terugbetaling of compensatie voor het verwijderen van Virtuele items.

Als u van mening bent dat een andere gebruiker deze regels overtreedt, laat het ons dan hier weten. We kunnen echter niet garanderen dat andere gebruikers deze regels naleven of zullen naleven, en we zijn niet verantwoordelijk voor het gebrek aan naleving door andere gebruikers. Jij en andere gebruikers zijn verantwoordelijk voor jullie eigen acties.

Wij behouden ons het recht voor om materiaal te verwijderen, of te weigeren te plaatsen, waarvan wij denken dat het in strijd is met deze regels en, indien wij dit gepast achten, om dit materiaal over te dragen aan ordehandhavers. We behouden ons ook het recht voor om te voldoen aan een bevel of op een andere manier samen te werken met ordehandhavers met betrekking tot de identificatie van een gebruiker van wie wordt beweerd dat hij onze Services gebruikt in strijd met de wet.

7. Wie is de eigenaar van de inhoud die via de Services beschikbaar wordt gesteld?

Alle content en informatie in de Services (inclusief de games) zijn eigendom van of gelicentieerd door ons en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bron- en objectcode, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, video's, animaties, auteursrechtelijk beschermde gameplay en teksten. In het bijzonder zijn alle namen, titels, logo's en ontwerpen die Open Nederlands Kampioenschap Poker en/of ons moederbedrijf MEC Events B.V. bevatten, exclusief ons eigendom.

Het is u niet toegestaan om de diensten of enige inhoud of informatie die zij bevatten of kunnen bevatten op enigerlei wijze te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze voorwaarden of uitdrukkelijk toegestaan door ons. U mag de Services op geen enkele wijze onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren of wijzigen.

Als onderdeel van onze diensten kunt u mogelijk uw eigen inhoud creëren, uploaden, verzenden, delen of anderszins genereren, ongeacht of dit in-game tekst, illustraties, videocontent of andere werken zijn ("Gebruikerscontent"). Bij het indienen of verzenden van uw Gebruikerscontent moet u ervoor zorgen dat deze Gebruikerscontent strikt voldoet aan de Regels. Uw Gebruikerscontent wordt door ons verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Hoewel u eigenaar blijft van uw gebruikerscontent, verleent u Open Nederlands Kampioenschap Poker door het indienen van uw gebruikerscontent in onze diensten een eeuwigdurende, niet-herroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikerscontent (inclusief gewijzigde versies daarvan) te gebruiken, te verspreiden, weer te geven en afgeleide werken ervan te gebruiken in verband met de diensten, inclusief in promotiemateriaal of marketingcontent die de diensten promoten. Tenzij dit verboden is door toepasselijke wetgeving, doet u afstand van eventuele morele rechten die u hebt op uw Gebruikerscontent.

Open Nederlands Kampioenschap Poker kan te allen tijde en naar eigen goeddunken uw Gebruikerscontent van de Diensten verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Bovendien kan Open Nederlands Kampioenschap Poker uw gebruikerscontent doorgeven aan een derde partij, wanneer Open Nederlands Kampioenschap Poker reden heeft om aan te nemen dat uw gebruikerscontent inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy van een derde partij, of anderszins wanneer uw gebruikerscontent inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving. U stemt ermee in om ons te compenseren voor verliezen die wij lijden als direct gevolg van een schending door u van een van de beloften die u in deze sectie hebt gemaakt.

Sociale mediakanalen

Hoewel Open Nederlands Kampioenschap Poker er geen bezwaar tegen heeft dat spelers hun gameplaybeelden te goeder trouw gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, behoudt Open Nederlands Kampioenschap Poker zich al haar intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en gameplaybeelden volledig voor en kan zij onze materialen en gameplaybeelden te allen tijde verwijderen. Het niet-commerciële gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van Open Nederlands Kampioenschap Poker' materialen en gameplaybeelden om een product te promoten voor de verkoop en spelers mogen niet proberen om advertenties te publiceren of op een andere manier geld te verdienen, in welke valuta dan ook, aan de achterkant van Open Nederlands Kampioenschap Poker' materialen en producten. Spelers moeten ervoor zorgen dat zij de materialen of het merk van Open Nederlands Kampioenschap Poker niet associëren met beledigende, schadelijke of illegale inhoud, naar goeddunken van Open Nederlands Kampioenschap Poker. Monetisering van video's op elk social media kanaal via het advertentieplatform is over het algemeen acceptabel, maar wees erop bedacht dat Open Nederlands Kampioenschap Poker het recht heeft om dit beleid op elk moment te wijzigen en eventuele updates zullen worden gepubliceerd in deze Algemene Voorwaarden.

8. Waarvoor is Open Nederlands Kampioenschap Poker niet verantwoordelijk?

Wij garanderen niet dat de diensten altijd beschikbaar zullen zijn of ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van bugs, virussen, fouten, cheats, hacks of weglatingen zullen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld momenten zijn waarop de Services niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of technische problemen. We kunnen bepaalde Services ook wijzigen, opschorten of beëindigen zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

We zijn niet aansprakelijk voor content van derden die we hosten of weergeven op de Website of Services, zoals games of advertenties van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of ongemak dat je lijdt als gevolg van het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van een Dienst, of als je ervaring negatief wordt beïnvloed als direct gevolg van het overtreden van de Regels door andere spelers.

Wij (en elke derde content provider, of hun respectievelijke agent), zijn niet verantwoordelijk voor de volgende soorten verlies of schade die kunnen voortvloeien uit je gebruik van de Diensten:

tijdelijk, onderbroken of permanent verbindingsverlies;

schade aan je computersysteem of verlies van gegevens (al dan niet als gevolg van een virus of andere kwaadaardige software), behalve wanneer dit is veroorzaakt doordat wij geen redelijke zorg en vaardigheid hebben betracht;

verlies, schade of ongemak dat u lijdt als gevolg van de acties van een andere gebruiker;

verlies of schade die door ons wordt veroorzaakt wanneer dit niet in overeenstemming is met de voorwaarden, maar die wij en jij niet konden voorzien of verwachten toen je de diensten begon te gebruiken;

elk verlies dat indirect is of een neveneffect is van het hoofdverlies of de hoofdschade en dat wij en u niet konden voorzien of verwachten toen u de diensten begon te gebruiken, bijvoorbeeld als u inkomsten of salaris, winst, kansen of reputatie verliest; en

verlies of schade als de Diensten niet aan u worden geleverd of worden onderbroken of opgeschort of als we de Voorwaarden niet naleven vanwege gebeurtenissen buiten onze macht, zoals een daad van God, ongeval, brand, uitsluiting, staking of ander officieel of niet-officieel arbeidsconflict, burgerlijke onrust of andere handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke macht.

Niets in de Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor fraude.

Alle Services worden geleverd op een 'as is' en 'as available' basis. We doen geen toezeggingen, garanties of beloftes met betrekking tot de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen van andere gebruikers, derden en/of adverteerders op of via de Services. We kunnen de Services te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. We kunnen ook verschillende functies of promoties in onze Services beschikbaar maken voor verschillende gebruikers, zodat uw ervaring met het gebruik van de Services mogelijk niet identiek is aan die van andere gebruikers.

We zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze Services vrij zijn van virussen en andere kwaadaardige software, maar we raden je ook aan om toepasselijke antivirussoftware te gebruiken.

9. Is Open Nederlands Kampioenschap Poker verantwoordelijk voor websites of content van derden?

Het is mogelijk dat u links ziet naar websites van derden, advertenties of content die door derden wordt aangeboden. Deze links worden aangeboden door derden en niet door ons. Wij onderschrijven geen enkele website of inhoud van derden waarnaar wordt gelinkt vanaf onze diensten. Behoudens toepasselijke wet- of regelgeving zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor iets dat met jou of je gegevens gebeurt wanneer je deze websites van derden bezoekt of inhoud van derden gebruikt. Als je een website van derden bezoekt, wees je er dan van bewust dat deze zijn eigen gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomst en privacybeleid kan hebben waarvan je op de hoogte moet zijn.

10. Wat moet ik doen als iemand ongeautoriseerd geld van mijn rekening heeft gehaald?

Open Nederlands Kampioenschap Poker is niet aansprakelijk voor kosten die door derden op uw account zijn gemaakt en waarvoor u geen toestemming hebt gegeven (dit geldt ook voor frauduleuze aankopen of aankopen door minderjarigen). Als u deze kosten wilt terugvorderen, dient u contact op te nemen met uw bank of de betalingsprovider zoals de betreffende app store.

Open Nederlands Kampioenschap Poker werkt momenteel met de volgende betalingsproviders:

Apple;

Google;

Facebook;

Huawei;

Cafebazaar;

PayPal;

PayByMe;

Adyen;

Targetpay; en

Centili.

Alle kosten die Open Nederlands Kampioenschap Poker zou hebben gemaakt en die niet via de bovengenoemde betalingsproviders zijn gemaakt, zijn niet echt en u dient uw bank en de betalingsprovider onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11. Is Open Nederlands Kampioenschap Poker verantwoordelijk voor reclame van derden?

Het is mogelijk dat u reclame-inhoud te zien krijgt die door derden wordt aangeboden. Wij hebben geen controle over de advertenties die via onze diensten worden geplaatst. Meld hier elke advertentie die u beledigend of ongepast vindt en wij zullen de zaak onderzoeken.

Als je op een advertentie klikt, krijg je te maken met externe bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die advertentie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat er met je gebeurt als je deze websites van derden bezoekt of inhoud van derden gebruikt. Als je een website van derden bezoekt, wees je er dan van bewust dat deze zijn eigen gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomst en privacybeleid kan hebben waarvan je op de hoogte moet zijn.

12. Wat moet ik doen als ik denk dat mijn werk beschikbaar is op een van de Services, maar ik geen toestemming heb gegeven om het te tonen?

Als je van mening bent dat je werk is opgenomen in een van de Services en dit in strijd is met je intellectuele eigendomsrechten, meld dit dan onmiddellijk hier en we zullen de zaak onderzoeken.

13. Wat gebeurt er als ik niet tevreden ben met deze Voorwaarden of de Services?

Door onze Services te gebruiken, ga je ermee akkoord deze Voorwaarden te aanvaarden en er wettelijk aan gebonden te zijn. Als je niet akkoord gaat met de Voorwaarden, moet je onze Services niet openen of gebruiken. We zullen ons best doen om eventuele geschillen over deze Voorwaarden op te lossen. Als u een gerechtelijke procedure tegen ons wilt aanspannen, moet u dit binnen het Verenigd Koninkrijk doen.

Als we er niet in slagen om eventuele geschillen tussen ons met betrekking tot de levering van diensten op te lossen, hebt u het recht om het geschil voor te leggen aan het online platform voor geschillenbeslechting van de EU op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

14. Zijn er nog andere juridische voorwaarden waarvan ik op de hoogte moet zijn?

De Services worden beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. We staan promotionele verwijzingen naar onze Services toe (bijvoorbeeld beoordelingen via sociale media en in blogs), maar we behouden ons het recht voor om u te vragen dergelijke inhoud te verwijderen of van verdere actie af te zien.

U kunt uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, zal het worden gewijzigd in de minimale mate die nodig is om het geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Als dat deel niet kan worden gewijzigd, wordt het verwijderd. De wijziging of verwijdering van een deel van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden.

Als we een recht dat we jegens jou hebben niet afdwingen, belet dit ons niet om dit recht op een later tijdstip alsnog af te dwingen. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen rechten onder deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden vervangen en hebben voorrang op alle andere beweerde voorwaarden tussen u en ons.

Deze Voorwaarden en onze relatie met u worden beheerst door Nederlands recht.

15. Hoe kan ik contact met u opnemen?

Voor vragen over klantenservice kunt u contact opnemen via info@onkpoker.nl 

16. Moet ik een bepaalde leeftijd hebben om de Services te gebruiken?

De Services zijn niet gericht op kinderen. Voor de Services moet je je registreren en daarvoor moet je minstens 18 jaar of ouder zijn.

Als je iemand helpt die jonger is dan 18 jaar om zich te registreren voor of anderszins gebruik te maken van een van de Services, accepteer je de volledige aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen en dat, onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, noch wij, noch enige derde contentprovider, noch hun respectieve agenten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit dergelijk gebruik.

Deel via TwitterDeel via FacebookDeel via WhatsAppPagina-URL kopiërenURL gekopieerd

TOP ONLINE POKER ROOMS

BONUS

€50 gratis speeltegoed of 

100% bonus tot €250,-

Eerste poker ervaring gratis!