• Home >
 • Algemene voorwaarden ONK Poker

Algemene voorwaarden ONK Poker

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van ONK Poker. In eerste instantie wijst ONK Poker alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kan u zich geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven. 

Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen jou en Open Nederlands Kampioenschap Poker B.V. (in deze Voorwaarden aangeduid als wij/we/onze). In de Voorwaarden wordt uiteengezet hoe je gebruik mag maken van de website www.onkpoker.nl ("Website"), andere speciale websites, onze apps of games, producten, forums en diensten die we aanbieden via onze apps of anderszins op enig platform (in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als onze "Diensten"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 april 2024

Algemene voorwaarden van Open Nederlands Kampioenschap Poker

1. Wie is Open Nederlands Kampioenschap Poker?

ONK Poker is gevestigd aan de Nijverheidsweg 10K, 3881 LA te Putten. ONK Poker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Open Nederlands Kampioenschap Poker B.V. (Besloten Vennootschap), onder KvK-nummer 90704509

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over de privacyverklaring van ONK Poker, kunt u een e-mail sturen naar info@onkpoker.nl.  

2. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de Overeenkomst;
 • Content: digitale gegevens en informatie, waaronder teksten, afbeeldingen en data(bestanden);
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • ONK Poker: ondernemer, zoals weergegeven in artikel 1;
 • Gebruiker: iedere persoon welke gebruik maakt van de mogelijkheden en Diensten van ONK Poker, zoals deze beschikbaar zijn gesteld op de website van ONK Poker;
 • Deelnemer: speler of team dat zich heeft ingeschreven voor een toernooi en is geaccepteerd;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen ONK Poker en Gebruiker tot stand komt, zoals deelname aan een toernooi. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Partij(en): (rechts)persoon welke onderhavig is aan deze Algemene Voorwaarden of enig andere vorm van Overeenkomsten tussen ONK Poker en Gebruiker;
 • Dienst(en): elke door ONK Poker aangeboden Dienst, zoals het organiseren van een pokertoernooi;
 • Website: de portal via welke ONK Poker Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via https://www.onkpoker.nl/; 
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie valt tevens onder deze formulering;
 • Partner(s): partij(en) waar ONK Poker een samenwerkingsverband mee heeft, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanbieders van (online) kansspelen. 

3. Kan Open Nederlands Kampioenschap Poker deze Voorwaarden wijzigen?

 • De Algemene Voorwaarden van ONK Poker zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ONK Poker en Gebruiker, alsmede elke aanbieding van ONK Poker tot het verrichten van een Dienst, waarop ONK Poker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van ONK Poker niet van toepassing.
 • Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 • Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 • De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen ONK Poker en Gebruiker.

4. Verwijzingen

 • Als je speciale inloggegevens hebt (d.w.z. je registreert je voor onze Diensten en logt niet in via een dienst van een derde partij zoals Facebook), moet je deze veilig bewaren! U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens, inclusief gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord, en u bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden uitgevoerd. We raden je ook aan om je wachtwoord regelmatig te veranderen en niet dezelfde e-mail en wachtwoord combinatie te gebruiken voor een andere online dienst.
 • Eerlijk spel is belangrijk voor Open Nederlands Kampioenschap Poker. Je stemt er daarom mee in om je gebruikersnaam en wachtwoord niet te delen met andere gebruikers of derde partijen, of om bewust activiteiten te ondernemen waardoor een derde partij toegang kan krijgen tot of gebruik kan maken van je account. Als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat uw account door meer dan één persoon wordt gebruikt, behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten, te beëindigen of niet langer te ondersteunen zonder aansprakelijkheid.
 • We kunnen de identiteit van mensen die onze Services gebruiken niet controleren en zijn niet aansprakelijk als uw inloggegevens door iemand anders worden gebruikt. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens, moet u ons hier onmiddellijk van op de hoogte stellen, maar houd er rekening mee dat we mogelijk uw identiteit moeten verifiëren en het eigendom van de account moeten valideren.

5. Registratie

 • Om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening van ONK Poker, moet de Gebruiker een account aanmaken op de Website door het registratieproces te voltooien. Tijdens dit registratieproces wordt de Gebruiker gevraagd om ONK Poker enkele gegevens te verstrekken die nodig zijn om het gebruikersaccount te openen. Indien Gebruiker deze gegevens niet wil verstrekken, kan Gebruiker geen gebruik maken van de Dienst. De Gebruiker stemt ermee in om tijdens de registratie nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en de Gebruiker stemt ermee in deze informatie bij te werken in geval van wijzigingen. ONK Poker behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang van de Gebruikers tot de Dienst te beperken en/of te blokkeren als de door de Gebruiker verstrekte informatie niet juist, actueel en volledig is.
 • Bij het registreren op het Platform moet de Gebruiker een gebruikersnaam invoeren en een wachtwoord kiezen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens. Zodra Gebruiker weet, of reden heeft om te vermoeden dat de Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Gebruiker ONK Poker daarvan op de hoogte te stellen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker om actie te ondernemen, bijvoorbeeld door de inloggegevens te wijzigen. 
 • De Gebruiker kan zijn of haar account niet zelf verwijderen. Enkel ONK Poker kan een account verwijderen. Stuur een e-mail naar info@onkpoker.nl om je profiel te verwijderen. Overigens zal alleen het account verwijderd worden en niet de bijhorende berichten.  
 • Per persoon mag er maximaal van 1 account gebruik worden gemaakt. 

6. Bepalingen m.b.t. Gebruiker

 • ONK Poker biedt een platform voor het volgende gebruik:
  • Het kunnen registreren en verlenen van een account om gebruik te maken van het platform van ONK Poker;
  • Het communiceren met andere mede Gebruikers van en binnen het platform; 
  • Het delen van nieuws met betrekking tot (online) kansspelen en hieraan gerelateerde onderwerpen.
 • Alleen administrators van ONK Poker hebben het recht om officiële nieuwsberichten en artikelen te plaatsen welke buiten het reguliere platform om vallen. 
 • Gebruikers dienen 18+ te zijn om gebruik te maken van het platform van ONK Poker. 
 • Indien een Gebruiker niet de minimale leeftijd van 18 jaren blijkt te bevatten, staat het ONK Poker vrij om zonder vermelding het account van Gebruiker te verwijderen. 
 • Gebruiker dient zich altijd te conformeren aan de door ONK Poker gestelde gedragsregels en etiquette. Deze richtlijnen hebben onder andere, maar niet uitsluitend, betrekking op taalgebruik, het vermelden van onwaarheden, commerciële inhoud, strafbare feiten en het behouden van een algemeen gemoedelijke sfeer. 
 • Indien Gebruiker zich niet aan de geldende richtlijnen conformeert staat het ONK Poker vrij om maatregelen te nemen. Hierbij heeft ONK Poker in ieder geval de mogelijkheid om:
  • Een formele waarschuwing te geven aan Gebruiker, waarbij wordt vermeld voor welke handeling en/of schending de waarschuwing geldt en mogelijk wordt vermeld wat verdere maatregelen zijn indien de handelingen niet veranderen;
  • Het gebruik van een account te schorsen dan wel op non-actief te stellen tot een nader te bepalen termijn; 
  • Het account zonder enige vorm van vermelding te verwijderen van het platform van ONK Poker;
  • Geplaatste berichten te veranderen om deze aan de geldende richtlijnen te laten voldoen; 
  • Geplaatste berichten te verwijderen. 
 • Beoordeling van de schending van richtlijnen staat geheel aan de zijde van ONK Poker, alsmede beoordeling van de op te leggen sanctie. 
 • Gebruikers van het platform van ONK Poker kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van Content, forums, nieuwsberichten en artikelen in welke vorm dan ook. 
 • Enige vorm van (spel)tips gegeven op het platform van ONK Poker garanderen nooit enige vorm van succes, door gebruik van de tip in de praktijk. ONK Poker is niet aansprakelijk voor enige vorm van (financiële) schade door het gebruiken van strategieën en tips weergegeven op het platform van ONK Poker. Zie artikel 13 voor meer informatie over aansprakelijkheid.  
 • Aan het gebruik maken van het platform van ONK Poker zijn geen kosten verbonden.  

7. Content en beoordelingen

 • Het staat ONK Poker vrij om zelf Content te plaatsen op de website en of social media platformen van ONK Poker, wanneer deze de content hiervoor geschikt acht. 
 • Content wordt altijd geplaatst naar beoordeling en maatstaven van ONK Poker. 
 • Content wordt onafhankelijk geplaatst van enig derde Partij. Indien Content wordt geplaatst in samenwerking met een Partner, heeft deze in eerste instantie geen inspraak in de inhoud van de te plaatsen Content. Indien de geplaatste Content een samenwerking met een Partner betreft, vermeldt ONK Poker dit op haar Website.
 • Enige vorm van beoordelingen van online of fysieke casino’s, alsmede verschillende (vormen) van kansspelen of andere vormen van (kansspel)media, worden geheel onafhankelijk geplaatst. 
 • Inhoud van de content wordt altijd opgesteld aan de hand van de eigen ervaring van ONK Poker.

8. Garantie

 • ONK Poker heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
 • ONK Poker garandeert echter niet: 
  • Dat de informatie op de Website juist en volledig is; 
  • Dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; 
  • Dat de systemen van ONK Poker vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.  

9. Onderhoud / Storingen

 • ONK Poker spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot ONK Poker te verschaffen.
 • ONK Poker kan (onderdelen van) ONK Poker echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. ONK Poker zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minst storende momenten laten plaatsvinden.

10. Inschrijfprocedure

 • Indien Deelnemer niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals beschreven, zal ONK Poker de Deelnemer weigeren en kan deze niet deelnemen aan het toernooi. Tevens dient Deelnemer zich te houden aan het geldende regelementen, zoals het TDA-reglement. 
 • Alle Deelnemers van het toernooi dienen 18 jaar of ouder te zijn, ONK is gerechtigd om ID te vragen en de identiteit te controleren.  Indien de persoon geen ID of jonger dan 18 is, zal ONK Poker de persoon van het terrein verwijderen. 
 • Het inschrijfformulier dient naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. 
 • Indien Deelnemer zich inschrijft voor een toernooi, vraagt ONK Poker een directe betaling.
 • Indien de inschrijving een team betreft, dient het team zelf voor vervanging te zorgen wanneer een speler niet bij het evenement aanwezig kan zijn. 

11. Annulering en verplaatsing toernooi

 • Indien Deelnemer door omstandigheden niet bij het geboekte toernooi aanwezig kan zijn, dient Deelnemer contact op te nemen met ONK Poker. Deelnemer heeft het recht om zijn of haar ticket te verplaatsen naar een ander toernooi. 
 • ONK Poker is niet gehouden tot restitutie van het door Deelnemer betaalde inschrijfgeld indien Deelnemer niet aanwezig kan zijn. 
 • Deelnemer kan de reservering niet overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt. 
 • ONK Poker heeft het recht de Dienst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan Deelnemer. Annulering door ONK Poker is in gevallen mogelijk, denk daarbij aan overmacht, bijvoorbeeld door een pandemie. In dat geval zal ONK Poker een nieuwe datum en tijd met Deelnemer communiceren voor uitvoering van de Dienst.  Inden het niet mogelijk is de Dienst te verplaatsen wordt Deelnemer op de hoogte gebracht en restitueert ONK Poker het inschrijfgeld.

12. Betalingsoverzicht

 • Tenzij anders overeengekomen vraagt ONK Poker een directe betaling van Deelnemer. 
 • Indien Deelnemer niet betaald, is het niet mogelijk deel te nemen aan de georganiseerde toernooien. 
 • Zolang de Deelnemer in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij Deelnemer. Onder de kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

13. Aansprakelijkheid

 • Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van ONK Poker en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van de Dienst. 
 • Indien ONK Poker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 • Indien ONK Poker aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat vaststaat in de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ONK Poker. 
 • Indien zich tijdens de uitvoering van werkzaamheden een gebeurtenis voordoet waarvoor ONK Poker aansprakelijk blijkt te zijn, dan zal er niet meer worden uitgekeerd dan het maximum wat de door ONK Poker afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt. 
 • ONK Poker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ONK Poker is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 • ONK Poker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door een niet volledige of behoorlijke medewerking van Gebruiker, bij uitvoering van de Diensten. 
 • ONK Poker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ONK Poker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ONK Poker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 
 • In geen geval is ONK Poker aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of ONK Poker.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ONK Poker.

14. Overmacht

 • Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor ONK Poker ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is ONK Poker niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,  epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst. 
 • ONK Poker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. ONK Poker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Gebruiker te factureren. 
 • Indien ONK Poker een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Gebruiker zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

15. Auteursrechtelijke bepalingen

 • Iedere vorm van Content welke wordt geplaatst op de Website, social media of een andere vorm van media, door ONK Poker geniet automatisch auteursrechtelijke bescherming. Content is hiermee niet beïnvloedbaar van buitenaf.
 • Te allen tijde behoudt ONK Poker het volledige zeggenschap over de geplaatste Content. Dit geldt tevens voor de op enig forum geplaatste content op de media van ONK Poker. 
 • De Partner kan in geen geval aanspraak maken op de geschreven/geplaatste Content alsmede de inhoud. De Partner kan ONK Poker in geen gevoel dwingen of op een andere wijze ertoe zetten om de Content te verwijderen. 
 • Auteursrechten in verband met visuele content ligt altijd bij ONK Poker, indien deze door ONK Poker gemaakt zijn.
 • Indien een Partner content verstrekt aan ONK Poker ter plaatsing op de Website of andere media van ONK Poker, draagt de Partner de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze content. 

16. Beleid bij Klachten

 • Gebruiker dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijk termijn, na ontdekking van een gebrekkige Dienst te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 14 dagen na ontdekking van de gebrekkige Dienst. Hierbij geldt dat het termijn begint te lopen vanaf het moment dat de Gebruiker het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 • Gebruiker dient ONK Poker altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt hiervoor tussen Partijen een redelijk termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald. 
 • Beoordeling of er enige vorm van vergoeding zal geschieden aan Gebruiker voor het gebrek, is altijd aan de zijde van ONK Poker. 
 • Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is tevens altijd aan de zijde van ONK Poker. 

17. Privacy en gegevens van Gebruikers

ONK Poker conformeert zich te allen tijde aan de Algemene verordening gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. 

18. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

19. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

20. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. 

21. Toepasselijk recht en forumkeuze

ONK Poker behoudt zich het recht voor om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

22. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke ontwikkeling van de Website en de werkwijze van de ONK Poker, behoudt ONK Poker zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien Werkzoekende gebruik maakt van de Website. 

23. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.


Deel via TwitterDeel via FacebookDeel via WhatsAppPagina-URL kopiërenURL gekopieerd

TOP ONLINE POKER ROOMS

BONUS

€50 gratis speeltegoed of 

100% bonus tot €250,-

TOP ONLINE CASINO'S

BONUS

€50 gratis speeltegoed of 

100% bonus tot €250,-

Eerste poker ervaring gratis!
Team ONK Poker naar Las Vegas 2024